Intrinsieke waarde

De waarde van het eigen vermogen van een beleggingsfonds, inclusief het resultaat lopend boekjaar, gedeeld door het aantal uitstaande participaties. Veel beleggingsfondsen gebruiken voor het weergeven van de intrinsieke waarde per participatie de Engelse afkorting NAV (‘Net Asset Value’).