Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,62
 • Intrinsieke waarde: € 25,65
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2018): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,48 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo maart 2019

De portefeuille van het fonds heeft een relatief korte looptijd en kon zodoende niet meeprofiteren van koersstijgingen die obligaties met een langere looptijd genoten als gevolg van de dalende rente. Zo daalde het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatslening met circa 0,3% naar 0,0% (afgerond). Zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve grepen de ontwikkelingen op het internationale handelsvlak aan als belangrijkste reden voor hun toenemende onzekerheid omtrent de economische groei. In combinatie met de blijvend lage inflatie maakten zij beide duidelijk dat er in de komende maanden eerder sprake zal zijn van een verruimend monetair beleid dan van een verkrappend beleid.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.