Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 24,19
 • Intrinsieke waarde: € 24,17

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody's en/of BBB- volgens Standard & Poor's hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody's of Standard & Poor's hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Portefeuillebeheerder

Diemer de Vries, RBA

Diemer de Vries, RBA

Senior Portefeuillebeheerder

 1. Datum oprichting: 03-01-2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (): 0,76%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,07 (2024)
 6. Ex. datum: 2024-06-25

Fonds update juni 2024

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €0,07 per aandeel (bruto), met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index, die met 1,5% steeg. Begin juni verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 haar beleidsrente. Het tarief op de depositofaciliteit daalde van 4,0% naar 3,75%. De voorlopige inflatie in de eurozone over juni kwam op 2,5% uit, nog altijd hoger dan het streefcijfer van 2%. De ECB wenst meer bevestiging van de dalende inflatietrend te zien, voordat de rente verder verlaagd wordt. Obligaties waren in trek bij beleggers, zodoende daalde de kapitaalmarktrente in de verslagmaand. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,94% naar 2,83%. De relatief korte looptijden van de vastrentende waarden in het fonds zijn de reden voor het relatief mindere resultaat over de afgelopen maand. Wij zien op de langere termijn evenwel opwaartse druk op de kapitaalmarktrente als gevolg van hoge overheidstekorten en hardnekkige inflatie. Daarom handhaven wij onze voorkeur voor kortere looptijden boven lange. Bovendien leveren de korte leningen als gevolg van de inverse rentecurve momenteel meer op dan langer lopende leningen. Op de korte termijn zien wij in de politieke onrust in Frankrijk, de nakende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en het risico op een recessie redenen voor een lagere kapitaalmarktrente.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.