Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

 • Koers: € 31,15
 • Intrinsieke waarde: € 31,15

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 'inkomens genererende' beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in 'investment grade' obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Portefeuillebeheerder

Diemer de Vries, RBA

Diemer de Vries, RBA

Senior Portefeuillebeheerder

 1. Datum oprichting: 15-05-1995
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,13%
 4. Lopende kosten (): 0,87%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
 1. ISIN Code: NL000287084
 2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend per kwartaal: EUR 0,31 (2024)
 6. Ex. datum: 2024-06-25

Fonds update juni 2024

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €0,31 per aandeel (bruto), met 0,3%. Daarmee presteerde het fonds net iets minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,4% steeg. Obligaties waren in trek bij beleggers, zodoende daalde de kapitaalmarktrente in de verslagmaand. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,94% naar 2,83%. Tegenover de positieve bijdrage van de obligatiebeleggingen, stond een negatieve bijdrage van de aandelenposities. De koersen van mijnbouwbedrijven als Rio Tinto en Impala, vastgoedbedrijf Vonovia en beurshandelaar Flow Traders daalden. Per saldo is het gewicht van dergelijke risicovollere beleggingen – aandelen en hoog risico obligaties – afgenomen. Het fonds kocht staatsobligaties bij in de afgelopen maand. Op de langere termijn houden wij nog steeds rekening met een hogere kapitaalmarktrente. De inflatoire druk in combinatie met hoge begrotingstekorten bij overheden zorgt onzes inziens voor opwaarts potentieel. Op de korte termijn verwachten wij dat recessievrees en politieke onrust de kapitaalmarktrente drukt.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.