Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 37,72
 • Intrinsieke waarde: € 37,72

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Jelte de Boer, CFA

Jelte de Boer, CFA

Directeur, Hoofd beleggingen

Diemer de Vries, RBA

Diemer de Vries, RBA

Senior Portefeuillebeheerder

 1. Datum oprichting: 29-03-1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (): 1,21%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: Samengesteld
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend: EUR 0,53 (2023)
 6. Ex. datum: 2023-09-06

Fonds update februari 2024

Goede cijfers van enkele grote Amerikaanse technologie ondernemingen uit de Magnificent Seven leverde voor deze subgroep aandelen een mooie maand op, de zeven stegen collectief met 12 in februari. Het fonds is onderwogen belegd in deze categorie aandelen en dat kostte relatief wat rendement. In januari werd het belang in Amerikaanse aandelen uitgebouwd, in februari werd op een deel van deze uitbreiding winst genomen. Na deze aandelenreductie blijft het fonds overwogen belegd in aandelen. Echter, het voornemen is om op verdere koersstijgingen de aandelenbelangen af te bouwen. Wij voorzien later dit jaar een minder uitbundige economische groei en derhalve een correctie op de koersstijgingen van de laatste maanden. Aan de obligatiekant viel in februari geen geld te verdienen, zowel staats als bedrijfsobligaties waren uit de gratie.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. Aangezien het fonds ook in andere beleggingsinstellingen belegt, wordt bij de analyse van deze producten rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen zal het fonds de nadruk leggen op beleggingen in op duurzaamheid gerichte indexderivaten en indexproducten. Bij afwezigheid van dergelijke instrumenten zal het fonds beleggen in andere indexderivaten en indexproducten. Binnen dergelijke indexderivaten en indexproducten kan er blootstelling ontstaan naar bedrijven die niet in overeenstemming zijn met de uitsluitingscriteria waarnaar hierboven wordt verwezen. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijke ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.