Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 35,65
 • Intrinsieke waarde: € 35,65

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Jelte de Boer, CFA

Jelte de Boer, CFA

Directeur, Hoofd beleggingen

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuillebeheerder

 1. Datum oprichting: 1983-03-29
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (): 1,13%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,44 (2020)
 6. Ex. datum: 2020-06-19

Fonds update april 2022

Er waren de afgelopen maand weinig beleggingen die het hoofd boven water hielden. Goud en enkele van de alternatieve beleggingen boekten een positief maandresultaat. Dit in tegenstelling tot de aandelen- en obligatiemarkt. De Amerikaanse en Europese centrale bank maakten afgelopen maand duidelijk dat het beteugelen van de inflatie voorlopig de belangrijkste doelstelling is. De economische groei en de werkgelegenheid zijn, nu Covid naar de achtergrond verdwenen is, minder afhankelijk van lage beleidsrentes en het opkopen van effecten door centrale bankiers. Daarom zal de beleidsrente verhoogd worden en worden de steunaankopen afgebouwd. In de Verenigde Staten zal dit sneller gaan dan in de eurozone, maar ook de ECB komt onder druk van de hoge geldontwaarding terug van haar extreem soepele monetaire beleid.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. Aangezien het fonds ook in andere beleggingsinstellingen belegt, wordt bij de analyse van deze producten rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen zal het fonds de nadruk leggen op beleggingen in op duurzaamheid gerichte indexderivaten en indexproducten. Bij afwezigheid van dergelijke instrumenten zal het fonds beleggen in andere indexderivaten en indexproducten. Binnen dergelijke indexderivaten en indexproducten kan er blootstelling ontstaan naar bedrijven die niet in overeenstemming zijn met de uitsluitingscriteria waarnaar hierboven wordt verwezen. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijke ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Om in de praktijk uitwerking te kunnen geven aan dit uitsluitingsprincipe maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Sustainalytics).

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren . Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op klimaatverandering of de eerbiediging van arbeidsrechten. Optimix is voornemens om rekening te houden met negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. In ons Verantwoord Beleggingsbeleid gaan wij in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.