Optimix Wereld Aandelen Fonds

Aandelen fonds

 • Koers: € 60,66
 • Intrinsieke waarde: € 60,54

Algemene gegevens

Optimix Wereld Aandelen Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde veelal grote internationale ondernemingen. De primaire doelstelling van dit aandelenfonds is om op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan de MSCI World Index (op herbeleggingsbasis, in euro). Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Wereld Aandelen Fonds

Kin Cheung

Kin Cheung

Senior Portefeuillebeheerder

Jelte de Boer, CFA

Jelte de Boer, CFA

Directeur, Hoofd beleggingen

 1. Datum oprichting: 07-01-1999
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (): 1,21%
 5. Beheerkosten: 0,96%
 6. Bloomberg ticker: OPWAF NA
 1. ISIN Code: NL0010558813
 2. Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 1,37 (2024)
 6. Ex. datum: 2024-06-25

Fonds update juni 2024

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds daalde, inclusief het uitgekeerde dividend a €1,37 per aandeel (bruto), met 0,3% gedurende de maand juni. Hiermee presteerde het fonds minder dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 3,6% steeg.

Gedurende de verslagperiode werden meevallende inflatiecijfers gepubliceerd. Lagere inflatiecijfers geven centrale banken de ruimte hun beleidsrente te verlagen, mocht de economische groei afzwakken. Hierop daalden rentestanden en zorgden deze voor rugwind voor aandelenmarkten. Met name technologie-aandelen kenden wederom een sterke maand. Na de sterke performance van de voorgaande maanden, deden energie- en grondstofaandelen een stap terug. Dit verklaart het tegenvallende resultaat van het fonds gedurende de verslagperiode.

Wij hebben enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. Zo hebben wij enkele defensieve beleggingen in basisconsumptie en gezondheidszorg uitgebreid, terwijl wij enkele cyclische beleggingen hebben verkocht. Wij zien de Amerikaanse consument aan kracht verliezen, nu de overtollige corona-besparingen zijn opgesoupeerd, terwijl het sentiment op de beurs juist euforischer begint te worden. Hierop past in ogen een wat defensievere portefeuille.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Het fonds houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.