Optimix Wereld Aandelen Fonds

Aandelen fonds

 • Koers: € 48,38
 • Intrinsieke waarde: € 48,28

Algemene gegevens

Optimix Wereld Aandelen Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde veelal grote internationale ondernemingen. De primaire doelstelling van dit aandelenfonds is om op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan de MSCI World Index (op herbeleggingsbasis, in euro). Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Wereld Aandelen Fonds

Kin Cheung

Kin Cheung

Senior Portefeuillebeheerder

Jelte de Boer, CFA

Jelte de Boer, CFA

Directeur, Hoofd beleggingen

 1. Datum oprichting: 1999-01-07
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (): 1,21%
 5. Beheerkosten: 0,96%
 6. Bloomberg ticker: OPWAF NA
 1. ISIN Code: NL0010558813
 2. Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,20 (2021)
 6. Ex. datum: 2021-06-22

Fonds update april 2022

In april waren het de oplopende kapitaalmarktrentes die beurzen wereldwijd pijn deden. Commentaren vanuit de Federal Reserve noopten beleggers een nog agressiever rente pad te verdisconteren. Voor de komende 12 maanden worden nu ruim 300 basispunten aan renteverhoging ingeprijsd tot circa 3,75%. Hierbij steeg in de VS de reële 10-jaars rente van -0,6% naar 0%, een zeer venijnige beweging die voor aandelenmarkten lastig te verteren was, met name voor de groeiaandelen in de Amerikaanse Nasdaq die in april circa 15% (in US$) moest toegeven. De rentebeweging en de toenemende risicoaversie zorgden voor een aansterkende dollar van 1,11 naar 1,05 versus de euro. De olieprijs schommelde deze maand tussen de $ 100 en $ 110. Met de combinatie van voornoemde ontwikkelingen lijkt de markt dicht bij een piek in negatief sentiment, en derhalve een bodem in aandelenkoersen.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Duurzaamheidsrisico’s

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt het Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van het Fonds op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van het Fonds heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuze vrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat het Fonds belegt in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die het Fonds wil promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Om in de praktijk uitwerking te kunnen geven aan dit uitsluitingsprincipe maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Sustainalytics).

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op klimaatverandering of de eerbiediging van arbeidsrechten. Optimix is voornemens om rekening te houden met negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. In ons Verantwoord Beleggingsbeleid gaan wij in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.